direct naar inhoud van 4.5 Milieu
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

4.5 Milieu

4.5.1 Bodem

Ter plaatse van de onderdelen waarvoor de bestemming wijzigt is het noodzakelijk dat voor de bodem wordt aangetoond dat dit geschikt is voor het beoogde gebruik.

In mei 2001 is door Hunneman een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande bestemmingswijziging van het perceel. Destijds zijn licht verhoogde gehalten minerale olie aangetoond in de bovengrond. De verhoogde gehalten worden gerelateerd aan van nature voorkomende humuszuren. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte chroom aangetoond. De resultaten van uitgevoerde bodemonderzoeken verliezen hun geldigheid na een periode van vijf jaar. In de tussenliggende tijd zijn ter plaatse geen bodembedreigende activiteiten uitgevoerd samen met de gegevens uit het eerder uitgevoerde onderzoek legt dit voldoende vast dat de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik.

Indien er bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Overeenkomstig de norm NEN-5740.

Door Hunneman Milieu-advies is in juni 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de oude Zwolsestraat 8a te Raalte. Het onderzoek is uitgevoerd conform NEN-5740 en heeft tot doel aan te geven of op de locatie redelijkerwijs wel/geen sprake is van bodemverontreiniging. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmeningen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk is geen asbest verdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen. In de vaste bodem zijn geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. In het grondwater zijn verhoogde gehalten aan zware metalen en dichloormethaan aangetoond. De verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt door Hunneman Milieu-advies vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren gemaakt tegen de voorgenomen uitbreiding op de locatie.

4.5.2 Externe veiligheid

Het bestaande tuincentrum ligt aan de Heinoseweg(N35). De N35 is een route voor gevaarlijke stoffen. Na de uitbreiding bedraagt het bruto vloeroppervlak 2.000 m2. De N35 ligt op circa 40 m van het bestaande tuincentrum.

Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt een winkel met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 in de nabijheid van een route voor gevaarlijke stoffen aangemerkt als kwetsbaar object. Naast het plaatsgebonden risico (PR) is dan ook sprake van een groepsrisico (GR).

Uit eerder onderzoek (ten behoeve van de Sallandse Poort) is gebleken dat de PR 10-6 contour op ongeveer 17 m van de N35 ligt. Dit heeft geen effect op het tuincentrum.

Ook blijkt dat binnen een afstand van 78 m van de N35 bij een calamiteit met een LPG-wagen alle personen komen te overlijden door de hoge warmtebelasting. Omdat de afstand tussen de N35 en de bebouwing 40 m bedraagt (en als de parkeerplaats wordt meegerekend minder dan 40 m) moet het bestaande GR en de toename van het GR in kaart worden gebracht.

AVIV, adviseurs voor externe veiligheid, heeft de situatie beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de toekomstige situatie past binnen het Externe Veiligheidsbeleid dat de gemeente Raalte hanteert. Het rapport behorende bij deze beoordeling is als Bijlage 1 bij het plan gevoegd.

4.5.3 Geluid

Bij de nieuwbouw van het bedrijf op de huidige locatie is in 2002 een akoestisch onderzoek uitgevoerd door de Regio IJssel-Vecht. Daarbij is de dagsituatie op een topdag als uitgangspunt gehanteerd, waarbij naar verwachting 550 personenauto's het tuincentrum zullen bezoeken. Uit de berekeningen blijkt dat op de nabij gelegen woningen aan de geluidnormen wordt voldaan.

Ook na de uitbreiding zal naar verwachting aan de geluidnorm worden voldaan, omdat in het geluidonderzoek in 2002 een topdag als uitgangspunt is gehanteerd. Mocht er toch sprake zijn van een wezenlijke andere situatie, dan wordt opnieuw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Gelet op de summiere toename van het aantal verkeersbewegingen door de uitbreiding, is in de toekomst echter geen sprake van een wezenlijke andere situatie.

4.5.4 Luchtkwaliteit

Projecten die "niet in betekenende mate" leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit, hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. Volgens de gelijknamige AMvB ligt tot 2009 de grens van "niet in betekenende mate" bij 3% van de grenswaarde van een stof.

Voor fijn stof en stikstofdioxide betekent dit een maximale toename van 1,2 g/m3 . Hiervan is volgens de ministeriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouwprojecten tot 1.500 woningen en 10 ha b.v.o kantoren, kinderboerderijen. Gelet op het feit dat het hier een uitbreiding van een tuincentrum betreft en kijkend naar de omvang van de uitbreiding kan gesteld worden dat een luchtkwaliteittoets niet noodzakelijk is.

4.5.5 Milieuzonering

De VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering geeft een richtafstand van 30 m tussen tuincentra (SBI-code 5246) en gevoelige bestemmingen, zoals wonen. Dit geldt voor nieuwe situaties. De richtafstanden gelden tussen bedrijven en de omgevingstypen "rustige woonwijk" en "rustig buitengebied". Bij een omgevingstype "gemengd gebied" kunnen de afstanden uit de richtafstandenlijst met één afstandstap worden verminderd. De omgeving waar het tuincentrum Johnny Holtkuile in gelegen is kan worden omschreven als "gemengd gebied" aangezien het hier geen rustige stedelijke woonwijk betreft. De richtafstand kan daarom worden teruggebracht tot 10 m. Aan deze richtwaarde wordt voldaan.