direct naar inhoud van 4.6 Verkeer
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

4.6 Verkeer

4.6.1 Huidige situatie

Verkeersbewegingen
De Oude Zwolsestraat is een doodlopende weg met een maximale snelheid van 60 km/u. Behalve het tuincentrum zijn hier ook enkele woningen aanwezig. De Oude Zwolsestraat is ongeveer 3 m breed, om te voorkomen dat vrachtwagens mogelijk de berm beschadigen zijn naast de weg enkele grasbetonblokken aangelegd.

De Oude Zwolsestraat komt uit op de Nieuwe Deventerweg (N348). Hier geldt een maximale snelheid van 80 km/u. De Nieuwe Deventerweg vormt een verbinding met zowel Zwolle als Deventer. De weg wordt ook gebruikt als verbinding tussen de A28 bij Zwolle en de snelweg A1. Dit gebeurt via de N332 bij Holten.

Het tuincentrum kent de volgende openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 u - 18.00 u; vrijdag van 08.30 u - 21.00 u en zaterdag van 08.30 u - 17.00 u. Op zaterdag komen de meeste bezoekers (ongeveer 300 auto's). De bezoekers komen voornamelijk uit Raalte-Noord en Lemelerveld. Eén à twee keer per week worden er goederen aangeleverd. Het laden en lossen vindt op eigen terrein plaats.

De verkeersdruk (aantal motorvoertuigen per etmaal) op de Nieuwe Deventerweg bedroeg in 2008 gemiddeld 13.734 mvt/etmaal (572 mvt/u). Voor de Oude Zwolsestraat was in 2008 de gemiddelde verkeersdruk 281 mvt/etmaal (12 mvt/u).

Parkeren
Het tuincentrum heeft 68 parkeerplaatsen. Op een gemiddelde dag zijn ongeveer 20% van de parkeerplaatsen bezet. Hiermee voldoet het bedrijf aan de normen van het CROW (2,7 parkeerplaatsen per 100 m² bruto vloeroppervlak).

4.6.2 Toekomstige situatie

Verkeersbewegingen
In opdracht van Eelerwoude heeft Advin B.V. een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd (mei 2009). In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat in de toekomst sprake zal zijn van een autonome groei van het aantal verkeersbewegingen en een groei door de uitbreiding van het tuincentrum. Op basis van gegevens van de gemeente Raalte is de verwachting dat in het jaar 2020 het aantal verkeersbewegingen de volgende autonome groei zal doormaken.

Weg   Gemiddeld aantal verkeersbewegingen in 2008 (in aantal mvt/etmaal)   Prognose aantal verkeersbewegingen in 2020 (in aantal mvt/etmaal)  
Nieuwe Deventerweg   13.734   281  
Oude Zwolsestraat   16.036   299  

Tabel 1: Autonome groei aantal verkeersbewegingen in 2020 t.o.v. 2008 (bron: Advin B.V.).

De verbreding van het assortiment betekent een stijging van de transactiewaarde. Dit heeft betrekking op een hogere omzet per klant en niet op een stijging van het aantal klanten. Het verzorgingsgebied van het tuincentrum wordt door de uitbreiding niet groter, hiervoor is de uitbreiding te beperkt.

Door de uitbreiding van het tuincentrum wordt geen groei van het aantal bezoekers verwacht. In het verkeersveiligheidsonderzoek is echter uitgegaan van een "worst case scenario": een maximale groei van het aantal bezoekers van 10%. Wanneer naar de drukste dag wordt gekeken (de zaterdag), betekent dit dat er sprake zal zijn van 3,8 mvt/u extra in vergelijking met het huidige beeld.

Parkeren
In de toekomstige situatie blijft er voldoende ruimte voor parkeren op eigen terrein (68 parkeerplaatsen). Ook na de uitbreiding wordt voldaan aan de CROW-norm van 2,7 parkeerplaatsen per 100 m² bruto vloeroppervlak. Daarnaast is op eigen terrein ook ruimte aanwezig als noodoverloop.

Verkeersveiligheid
Door Advin B.V. is aangegeven dat het kruispunt Oude Zwolsestraat - Nieuwe Deventerweg een knelpunt is vanwege de hoge verkeersdruk en het relatief hoge aantal ongevallen 's avonds. Gelet op de openingstijden van het tuincentrum bestaat er geen relatie tussen de ongevallen en de bezoekers van het tuincentrum.

Verbreding N35
De verbreding en opwaardering van de N35 staat al geruime tijd op de politieke agenda. Ten tijde van de bouw van het tuincentrum speelde dit al. Door de heer Holtkuile is grond verkocht aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van een parallelweg. De daadwerkelijke planvorming en realisatie zal echter nog geruime tijd in beslag nemen. Omdat er nog onvoldoende garanties bestaan over de daadwerkelijke uitvoering en de termijn waarbinnen dit zou moeten plaatsvinden, kan nog niet worden aangesloten op deze ontwikkeling. Voor de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat de uitbreiding van het tuincentrum op korte termijn kan plaatsvinden.

Rijkswaterstaat heeft verzocht om een bebouwingsvrije afstandsmaat van 50 m uit het hart van de N35 te hanteren. Het bouwvlak van het tuincentrum is gelegen op circa 48 meter uit het hart van de N35. Aangezien de overschrijding van de 50 meter afstandsmaat maar minimaal is, mag worden aangenomen dat dit in de toekomst niet leidt tot belemmerende situaties. De woonbestemmingen in het bestemmingsplan zijn wel gelegen buiten deze zogenaamde 50 meterzone.

Om te voorkomen dat tijdens de procedure problemen met betrekking tot de ligging van het tuincentrum ten opzichte van de bebouwingsvrije afstandsmaat komen is advies gevraagd aan Rijkswaterstaat Oost Nederland. In een reactie (12 januari 2010) heeft Rijkswaterstaat Oost Nederland laten weten geen bezwaar te hebben tegen de uitbreiding van het tuincentrum.