direct naar inhoud van 4.3 Archeologie
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

4.3 Archeologie

Sinds 2007 is in Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht, die de volledige implementatie van het Verdrag van Malta (1992) in de Monumentenwet (1988) betekent. Op basis van de Wet op de archeologische Monumentenzorg is de overheid verplicht om bij het vaststellen van ruimtelijke plannen ook de archeologische (verwachtings)waarden bij de planvorming te betrekken.

Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart in een gebied met een lage archeologische verwachting. Het (concept)beleid van de gemeente Raalte voor dergelijke gebieden is dat bij een plangebied en kleiner dan 10 ha geen onderzoeksplicht geldt. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Het plangebied wordt, op archeologische gronden, vrijgegeven. Mochten er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden archeologische resten aangetroffen worden, geldt een meldingsplicht bij het bevoegd gezag (de gemeente Raalte) volgens de Monumentenwet 1988, art. 53.

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.