direct naar inhoud van Artikel 6 Waarde - Landschap - 1
Plan: Buitengebied Raalte, Sumpelweg 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20120004-0002

Artikel 6 Waarde - Landschap - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - Landschap - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud, versterking en ontwikkeling van waarden die samenhangen met de kommen, te weten:

 • a. openheid;
 • b. reliëf;

met dien verstande dat:

 • c. omschakeling naar fruit- en sierteelt en boomkwekerij op gronden met deze dubbelbestemming niet is toegestaan.

6.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
6.2.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming "Waarde - Landschap - 1" zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
 • b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
 • c. het aanbrengen van opgaande beplanting uitgezonderd erfbeplanting;
 • d. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting;
 • e. de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden).

6.2.2 Uitzondering op verbod

Het verbod in 6.2.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. reeds vergunningplichtig zijn ingevolge de andere voor deze gronden geldende bestemming(en);
 • b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

6.2.3 Voorwaarden

De werken of werkzaamheden, zoals in 6.2.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarden, zoals in 6.1 bedoeld, niet onevenredig worden aangetast.