direct naar inhoud van 7.3 Bestemmingen
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

7.3 Bestemmingen

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden. De bestaande situatie is hierbij het uitgangspunt.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is.

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden '

Om het voormalige agrarische bouwvlak weg te bestemmen, worden een tweetal bestemmingen gebruikt: 'Wonen' ten behoeve van de nieuwe woonpercelen en 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' voor de overige gronden. De juridische regeling voor deze bestemming sluit aan bij het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Op de tot 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' bestemde gronden zijn geen gebouwen toegestaan.

'Wonen '

De tot 'Wonen' bestemde gronden zijn bestemd voor burgerwoningen en bijbehorende bijgebouwen en tuinen. De bouwregels zijn afgestemd op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte. De inhoudsmaat bedraagt in het algemeen maximaal 750 m³, inclusief aan- en uitbouwen. Daarnaast is 100 m² aan bijgebouwen en overkappingen toegestaan. Van deze 100 m² aan bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 50 m² gebruikt worden ten behoeve van aanbouwen en uitbouwen, met dien verstande dat op de verbeelding een aanduiding 'oppervlakte (m2)' is opgenomen, waarbij geldt dat de oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen niet meer dan de daarbij aangegeven oppervlakte mag bedragen. De overige maatvoering van bebouwing is vastgelegd in een tabel.

'Leiding - Hoogspanningsverbinding'

De voor 'Leiding- Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding van ten hoogste 110 kV. Ter bescherming van deze gronden zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. De projecetering van deze dubbelbestemming op de verbeelding en de daarbij behorende regels zijn ontleend aan het bestemmingsplan Buitengebied Raalte.

'Waarde - Archeologie 2'

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. Ter bescherming van deze gronden zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. De projecetering van deze dubbelbestemming op de verbeelding en de daarbij behorende regels zijn ontleend aan het bestemmingsplan Buitengebied Raalte.

'Waarde - Landschap-2'

Deze dubbelbestemmingen is opgenomen voor respectievelijk voor behoud, versterking en ontwikkeling van waarden die samenhangen met de kommen, te weten 'openheid'. Ter bescherming van deze gronden zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. De projecetering van deze dubbelbestemming op de verbeelding en de daarbij behorende regels zijn ontleend aan het bestemmingsplan Buitengebied Raalte.

Voorwaardelijke verplichting

In voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘voorwaardelijke verplichting’. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak (uitspraak “Linderveld” - AbRS 22 maart 2006, BR 2006, p. 546, nr. 200502510/1) blijkt dat in een bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting, zoals hierboven beschreven, kan worden opgenomen.Omdat dit een relatief nieuw instrument is wordt een uitleg noodzakelijk geacht. De voorwaardelijke verplichting voorziet in een borging opdat verzekerd is dat de maatregelen om te komen tot een ruimtelijke kwaliteitsimpuls in de groene omgeving verzekerd zijn. Deze maatregelen zijn (mits ruimtelijk relevant, niet geheel geborgd middels sectorale wetgeving of middels de privaatrechtelijke overeenkomst welke is gesloten) als voorwaardelijke verplichting in de regels van het plan opgenomen.Concreet betekent dit dat het gebruik van, en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken pas is toegestaan nadat de landschapsmaatregelen als opgenomen in het inrichtingsplan zijn gerealiseerd. Dit teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing van het gehele erf. Hierbij is bepaald dat afgeweken kan worden van het voornoemde indien vaststaat dat binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de landschapsmaatregelen worden gerealiseerd. Deze bepaling is opgenomen omdat de aanleg van landschapselementen en overige beplanting tijdens de bouw van de woningen belemmerend kan werken.