direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, water en paardenbakken;

Met daaraan ondergeschikt:

 • c. bed & breakfast;
 • d. de in tabel 1 vermelde nevenfuncties;
 • e. evenementen;

Tabel 1: Nevenfuncties die bij recht zijn toegestaan:

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0018.png"

- is niet van toepassing

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. bijgebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevel gebouwd worden;
 • c. de afstand tussen de woning en het bijgebouw bedraagt ten hoogste 20 m;


verder geldt het volgende:

  Max. aantal per bouwvlak   Max. inhoud   Max. oppervlak   Max. goothoogte   Max. Bouwhoogte   Dakhelling  
Woningen   één   750 m3   -   4,5 m   10 m   20° / 55°*  
bijgebouwen en overkappingen:
- waarvan ten behoeve van aan- en uitbouwen  
-   -   100 m2

50 m2  
3 m

3m  
6 m

6 m  
20° / 55°*

20° / 55°*  
lichtmasten ten behoeve van paardenbakken   -   -   -   -   6 m   -  
Erf- of terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel

- overige plaatsen  
-   -   -   -   1 m

2m  
-  
Oveirge bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   -   -   3 m   -  

* is niet van toepassing voor platte, ondergeschikte bouwdelen.

- is niet van toepassing

 • d. voor de reeds bestaande bijgebouwen boven de 100 m2 het volgende geldt:
  • 1. het uitbreiden van bestaande bebouwing is in geen geval toegestaan;
  • 2. nieuwbouw is in geen geval toegestaan;
  • 3. het gebruik van kassen, anders dan hobbykassen, is in geen geval toegestaan;
  • 4. van het bepaalde onder 2 kan eenmalig worden afgeweken indien bebouwing boven de 125 m2, niet zijnde de woning, wordt gesaneerd, met dien verstande dat het oppervlak van de nieuw op te richten bebouwing ten hoogste 50% mag bedragen van de oppervlakte van de bebouwing die wordt afgebroken met een maximum van 250 m2.

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Ten behoeve van het maximum oppervlak aan bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 teneinde het maximum oppervlak aan bijgebouwen te vergroten tot 250 m² met inachtneming van het volgende:

 • a. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de bouw van extra bijgebouwen noodzakelijk is voor het uitoefenen van hobbymatige agrarische of natuurgerichte activiteiten;
 • b. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de bouw van extra bijgebouwen noodzakelijk is voor werkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke landschap;
 • c. er dient ten minste 1 ha grond in beheer te zijn;
 • d. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.
4.4 Specifieke gebruiksregel
4.4.1 Toegestaan gebruik

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. Bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen met een maximum van 850 m² en mag er niet meer dan 5.000 m² aan onbebouwde gronden in gebruik worden genomen;
 • b. bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in de woning;
 • c. Het aantal slaapplaatsen ten behoeve van bed & breakfast bedraagt ten hoogste 10;
 • d. Nevenfuncties zijn uitsluitend toegestaan binnen bestaande bebouwing;
 • e. het aantal evenementen bedraagt ten hoogste twee per jaar;
 • f. De vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huisbedraagt ten hoogste 35% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 100 m²; in het kader van deze kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan;
 • g. gebruik overeenkomstig aan de bestemming 'Wonen' is uitsluitend toelaatbaar indien het inrichtingsplan, zoals opgenomen in Bijlage 1 wat betreft meidoornhaag, fruitbomen, plasdrasstrook, kleine houtwal (meidoorn), hooggras met weidebloemen, fruitbomen, meidoornhaag, wordt uitgevoerd en in stand gehouden.

4.4.2 Voorwaardelijke verplichting

Gebruik overeenkomstig de bestemming 'Wonen' is uitsluitend toelaatbaar indien het inrichtingsplan zoals opgenomen in Bijlage 1 wordt uitgevoerd en in stand gehouden.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4.2 met dien verstande dat realisering van de aldaar bedoelde voorziening binnen een periode van 1 jaar, in voldoende mate is zekergesteld, voordat met de bouw een aanvang wordt genomen.