direct naar inhoud van 6.1 Bestaande situatie
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

6.1 Bestaande situatie

6.1.1 Locatie Kerkslagen

De locatie aan de Kerkslagen ligt aan de westelijke rand van de bebouwde kern Lierderholthuis. De bestemming van het erf is agrarisch. De locatie wordt gezien als een ruimtelijk knelpunt door zijn ligging ten opzichte van het dorp. Op de locatie is een aantal agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig:

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0013.png"

Figuur 6.1: aanwezige bebouwing locatie Kerkslagen

Het gaat hierbij om de volgende te slopen bebouwing.

Kenmerk   Bebouwing   Oppervlakte (m2)  
A   Zeugenstal   257 m2  
B   Zeugenstal   726 m2  
1   Mestkelder (50%)   95 m2  
Totaal     1.078 m2  

De bestaande woning is aangeduid met nummer 2. De bestaande schuur is aangeduid met nummer 3. De heer Elshof is voornemens de agrarische gebouwen A en B en de mestkelder , met een totaal oppervlak van 1.078 m2, te slopen. De mestkelder is hierbij voor 50% meegeteld in de te slopen vierkante meters. Daarnaast wordt ook de inrichting van schuur 3 verwijderd. Het plan is dat de te behouden schuur 3 wordt overgenomen, door de huidige eigenaar van de woning op Kerkslagen 5. Het is de bedoeling dat de schuur gebruikt gaat worden voor hobbyvee ( 1 koe en 2 stuks jongvee) wat nu aanwezig is. Voor de opslag van hooi en stro en de berging van een trekker en hooibouwwerktuigen. Op dit moment is hier nog geen ruimte voor aanwezig. Eén compensatiekavel wordt gerealiseerd aan de Gravenweg omdat 2 woningbouwkavels op de locatie Kerkslagen, in overleg met de gemeente Raalte en de provincie Overijssel, niet gewenst is. De woning heeft een maximale inhoud van 750 m3. Daarbij komt een bijgebouw van maximaal 100 m2.

6.1.2 Locatie Gravenweg

Op het erf aan de Gravenweg 14 is agrarische bebouwing aanwezig. De schuur heeft geen vervolgfunctie en zal gesloopt worden. De kapschuur zal behouden blijven ten behoeve van opslag en het houden van hobbyvee.

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0014.png"

Figuur 6.2: Huidige situatie Gravenweg (Gravenweg 14 + toekomstig woonperceel)

Op het perceel bevinden zich de volgende opstallen:

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0015.png"

Figuur 6.3: aanwezige bebouwing locatie Gravenweg

Kenmerk   Bebouwing   Oppervlakte (m2)  
1   Schuur   122 m2  
2   Kapschuur   160 m2  
3   Woning   200 m2  
Totaal     482 m2  

De schuur met een oppervlak van 122 m2 wordt gesloopt en daarnaast een voormalige vaste mestopslag. De te slopen schuur is een voormalige jongveestal en zodanig meegenomen in de berekening van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De woning en de kapschuur blijven behouden. De compensatiekavel wordt ten noorden van de bestaande woning gesitueerd, in aansluiting op de bestaande lintbebouwing. De woning heeft een maximale inhoud van 750 m3. Daarbij komt een bijgebouw van maximaal 100 m2.

Voor beide percelen is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld, waarin aangetoond wordt dat de woningen op een landschappelijk verantwoorde manier worden ingepast.