direct naar inhoud van 5.2 Archeologie & Cultuurhistorie
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

5.2 Archeologie & Cultuurhistorie

5.2.1 Algemeen

Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.2.2 Archeologische verwachting

Op grond van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is de projectlocatie aan de Gravenweg (aangegeven met een gele ster) gelegen in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Voor de realisatie van een compensatiewoning op de bewuste locatie is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

De projectlocatie aan de Kerkslagen (aangegeven met een rode ster) is op grond van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart gelegen in laag met een middelhoge verwachtingswaarde. Hierbij geldt dat voor plangebieden groter dan 5000 m2 in het landelijk gebied en groter dan 250 m2 in de bebouwde kom en/of gelegen binnen een straal van 50 m van AMK terreinen een archeologische onderzoeksplicht geldt. Betreffend plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Lierderholthuis. De oppervlakte aan toekomstige bebouwing zal beneden de 250 m2 blijven, derhalve wordt nader archeologisch onderzoek niet nodig geacht.

In figuur 5.2 is een uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0012.png"

Figuur 5.2. Archeologische verwachtingskaart (Bron: Gemeente Raalte)

Resumerend kan gesteld worden dat voor beide locatie geen nader archeologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Het aspect archeologie biedt dus geen beperking voor onderhavige ruimtelijke ontwikkelingen. Mochten tijdens de civiele werkzaamheden alsnog archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt een meldingsplicht bij het bevoegd gezag (gemeente Raalte).

5.2.3 Cultuurhistorie
5.2.3.1 Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.

5.2.3.2 Onderzoeksresultaten cultuurhistorie

Het plangebied zelf kent, op basis van de Cultuurhistorische Atlas Overijssel, geen bijzondere cultuurhistorische waarden.