direct naar inhoud van 4.2 Geluid
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

4.2 Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen ten aanzien van de geluidsbelasting van geluidsgevoelige functies. De functie ‘wonen’ is aan te merken als een geluidsgevoelige functie.

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden.

Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke geluidszone van de weg gelegen is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat een weg een zone heeft die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

 
a.   in stedelijk gebied:  
  1°.   voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;  
  2°.   voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken genoemde geval: 200 meter;  
b.   in buitenstedelijk gebied:  
  1°.   voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;  
  2°.   voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;  
  3°.   voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.  

2.   Het eerste lid geldt niet met betrekking tot:  
  a.   wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;  
  b.   wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.  

De 2 compensatiewoningen worden aangemerkt als een 'geluidsgevoelig object'.

4.2.1 Locatie Kerkslagen

De compensatiewoning aan de locatie Kerkslagen wordt gebouwd op circa 75 meter afstand van de Kerkslagen. Tussen de Kerkslagen en de nieuwe compensatiewoning bevindt zich nog bebouwing. Gezien de grote afstand tot de weg, het feit dat de nieuwe bebouwing wordt afgeschermd door bestaande bebouwing en het feit dat de Kerkslagen een lage verkeersintensiteit heeft, zal de geluidsbelasting op de gevels van de woning voldoen aan de wettelijke geluidsnormen.

4.2.2 Locatie Gravenweg

De compensatiewoning aan de Gravenweg wordt ten noorden van het perceel Gravenweg 14 gebouwd. Gelet op het feit dat deze Gravenweg een zeer lage verkeersintensiteit heeft en het nieuwe perceel gelegen is in een zeer rustig buitengebied wordt een akoestisch onderzoek niet nodig geacht. De geluidsbelasting op de gevels zal de voorkeursgrenswaarde niet overschrijden.