direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: De Zegge VII
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090044-0003

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (infiltratie) groenvoorzieningen, met dien verstande dat minimaal 16.800 m3 aan waterberging en infiltratiemogelijkheden moet worden gerealiseerd;
 • b. bermen, beplanting en houtwal;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. waterlopen, waterpartijen en overige watervoorzieningen;
 • e. kunstwerken;
 • f. kunstobjecten;
 • g. wegen en routes voor langzaam verkeer;

met daaraan ondergeschikt:

 • h. verhardingen;
 • i. parkeervoorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd :

4.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van het verzamelen van afvalstoffen hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag mogen worden gebouwd. Hiervoor gelden geen aanvullende maatvoeringseisen;.
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede kunstobjecten mag niet meer dan 3,00 meter bedragen;
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Gebruik overeenkomstig bestemming

Tot een gebruik, in overeenstemming met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor recreatief medegebruik.

4.4.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor opslag-, stort-, of bergplaats van voorwerpen, stoffen of producten;
 • b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.