direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

1.4 Leeswijzer

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • 1. de toelichting: hierin worden de overwegingen beschreven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de gebruikte bestemmingen;
  • 2. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing van de in dit plan begrepen gronden, en;
  • 3. een verbeelding/plankaart, met daarop aangegeven de bestemmingen en bijbehorende aanduidingen van alle gronden.

De regels en verbeelding/plankaart vormen tezamen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.


De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd:

  • hoofdstuk 2 staat stil bij de huidige en toekomstige situatie van het plangebied.
  • In hoofdstuk 3 is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies van de gemeente en andere overheden die relevant zijn voor het plangebied;
  • de gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in hoofdstuk 4 beschreven;
  • in hoofdstuk 5 worden de gehanteerde bestemmingen met bijbehorende regeling beschreven;
  • hoofdstuk 6 heeft onder andere betrekking op de economische uitvoerbaarheid van het plan. Daarnaast wordt hierin ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid behandeld. Ingegaan wordt op de gevolgde procedure, het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de formele terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 Wro.