direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte". Het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte" is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 maart 1994 en van rechtswege goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel op 23 november 1994, waarbij de schorsende werking is opgeheven op 7 juli 1995. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden op 24 februari 1998. Het plangebied heeft in het geldend bestemmingsplan de bestemming "Agrarisch gebied met landschapswaarden". Het perceel mag worden gebruikt voor een agrarisch bedrijf. In het buitengebied bestemmingsplan is geen aparte bestemming opgenomen voor tuincentra. In 2001 is voor de vestiging van het tuincentrum een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimte Ordening (WRO) verleend. Daarnaast is zoals in de inleiding vermeld, in 2010 een projectbesluit genomen ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding van het tuincentrum.

Tevens is het bestemmingsplan “Partiële Herziening Intensieve Veehouderij” van kracht. Op grond van dit bestemmingsplan is het perceel gelegen in een verwevingsgebied. Doel van dit bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen in de intensieve veehouderij tegen te gaan. Het voorliggende plan is niet in strijd met dit bestemmingsplan.

Momenteel wordt door de gemeente Raalte gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied.