direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen,
 • b. bijbehorende bouwwerken, en
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
4.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 4.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen elk bestemmingsvlak mag het aantal woningen niet meer dan één bedragen;
 • b. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd met de voorgevel in de bestaande voorgevellijn;
 • c. de afstand van woningen tot de hart van de weg mag minimaal 15 meter zijn;
 • d. de inhoud van een woning mag niet meer dan 750 m³, de goothoogte niet meer dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen;
 • e. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd achter het verlengde van de voorgevel van de betreffende woning;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder d, mogen bijbehorende bouwwerken, zoals erkers en ingangspartijen, aan de woning worden gebouwd tot 1,5 m vóór de voorgevel en het verlengde daarvan, tot een gezamenlijke oppervlakte van 6 m²;
 • g. de gezamenlijke oppervlakte van de bij de woning behorende bijbehorende bouwwerken, inclusief de onder e bedoelde, mag niet meer dan 100 m² bedragen;
 • h. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen;
 • i. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
erf- of perceelafscheidingen vóór de voorgevellijn   1 m  
erf- of perceelafscheidingen op overige plaatsen   2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   2 m  

 • j. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m².
4.3 Specifieke gebruiksregel
4.3.1 Beroep of bedrijf aan huis
 • a. Een beroep en bedrijf aan huis is alleen toegestaan binnen de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken.
 • b. De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis mag, niet meer bedragen dan 35% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m².
 • c. Horeca is niet toegestaan.
 • d. Detailhandel is niet toegestaan.
 • e. Buitenopslag ten behoeve van het beroep of bedrijf aan huis is niet toegestaan.
4.3.2 Bed and breakfast
 • a. Ten behoeve van de uitoefening van bed and breakfast mogen niet meer bedragen dan 4 kamers van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken worden gebruikt.
 • b. Buitenopslag ten behoeve van bed and breakfast is niet toegestaan.