direct naar inhoud van Artikel 3 Detailhandel - Tuincentrum
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

Artikel 3 Detailhandel - Tuincentrum

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Detailhandel - Tuincentrum" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen,
 • b. ter plaatse van de aanduiding ´bedrijfswoning´, ten hoogste één bedrijfswoning en de daar bijbehorende bouwwerken en overkappingen, en
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals masten, technische installaties en erf- of perceelafscheidingen.
3.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 2.000 m², de goothoogte mag niet meer dan 4 m en de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • b. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd met de voorgevel in de bestaande voorgevellijn;
 • c. van de bedrijfswoning mag de inhoud niet meer dan 750 m³, de goothoogte niet meer dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen;
 • d. de afstand van de bedrijfswoning tot de hart van de weg mag minimaal 15 meter zijn;
 • e. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend achter het verlengde van de voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder d, mogen bijbehorende bouwwerken, zoals erkers en ingangspartijen, aan de bedrijfswoning worden gebouwd tot 1,5 m vóór de voorgevel en het verlengde daarvan, tot een gezamenlijke oppervlakte van 6 m²;
 • g. de gezamenlijke oppervlakte van de bij de bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwwerken, inclusief de onder e bedoelde, mag niet meer dan 100 m² bedragen;
 • h. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen;
 • i. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven is aangegeven:
  bouwwerken   max. bouwhoogte  
  erf- of perceelafscheidingen vóór de voorgevellijn   1 m  
  erf- of perceelafscheidingen op overige plaatsen   2 m  
  overige bouwwerken, geen gebouw zijnde   3 m  
 • j. een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat ten behoeve van de betreffende tuincentrum, bed and breakfast locatie, beroep of bedrijf aan huis, of evenemententerrein, waar de gebouwen worden gebouwd, op eigen terrein of elders binnen de bestemming "Detailhandel - Tuincentrum" in parkeergelegenheid wordt of zal worden voorzien overeenkomstig de norm van 2,7 parkeerplaats per 100 m² brutovloeroppervlakte.

3.3 Specifieke gebruiksregel
3.3.1 Beroep of bedrijf aan huis
 • a. Een beroep en bedrijf aan huis is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning ' (bw), tenzij voor het beroep en bedrijf aan huis geen bebouwing nodig is. In dat geval is beroep en bedrijf aan huis ook toegestaan buiten de aanduiding 'bedrijfswoning' (bw), mits grenzend aan de aanduiding 'bedrijfswoning' (bw).
 • b. De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis mag, niet meer bedragen dan 35% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m².
 • c. Horeca is niet toegestaan.
 • d. Detailhandel anders dan in lid 3.1bedoeld is niet toegestaan, met uitzondering van de verkoop van vuurwerk in de periode van 29 december tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
 • e. Buitenopslag ten behoeve van het beroep of bedrijf aan huis is niet toegestaan.