direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 56, omgeving Old Heino
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20220006-VG01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Aanleiding

Aan de Zwolseweg 71a te Heino is Bungalowpark Landgoed Old Heino gevestigd. In het (geldende) bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening’ op 19 februari 2015, zijn op deze locatie 130 recreatiewoningen toegestaan. Op basis van het daarvoor geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld op 8 juni 2012, waren echter 170 recreatiewoningen toegestaan. Dit aantal was gebaseerd op het toen geldende bestemmingsplan Landgoed Old Heino. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening’ zijn daardoor abusievelijk 40 recreatiewoninge wegbestemd.

Deze partiële herziening het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 56, omgeving Old Heino' heeft tot doel de omissie te herstellen. Voor het overige worden er geen wijzigingen ten opzichte van de geldende planologische mogelijkheden aangebracht. Het plangebied van deze partiële herziening wordt gevormd door de grensen van de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen'.

De partiële herziening omvat het volgende plangebied:

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20220006-VG01_0001.png"

Figuur 1. Plangebied van dit bestemmingsplan (bron: Pdok-viewer).

Na deze aanleiding, gaat de toelichting kort in op het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten (voor zover nog niet beschreven in het huidige bestemmingsplan) en de nieuwe juridische regeling van de partiële herziening.

Hoofdstuk 2 Motivering Herziening

In het oorspronkelijke bestemmingsplan Landgoed Old Heino plan was in de planregels vastgelegd dat op de gronden 170 recreatiewoningen gerealiseerd mogen worden. Bij de vaststelling van het plan Buitengebied in 2012 is het aantal van 170 uit de planregels van het bestemmingsplan Landgoed Old Heino overgenomen. In 2015 heeft naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak een 2e correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied plaatsgevonden. Met deze herziening is om te voorkomen dat nieuwe geurgevoelige bebouwing gevolgen heeft voor het naastgelegen agrarische bedrijf de aanduiding 'bebouwing uitgesloten' opgenomen. De destijds aanwezige enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen, gebiedsaanduidingen en overige aanduidingen bleven ongewijzigd. Op grond hiervan zou het aantal van 170 recreatiewoningen op de verbeelding moeten staan. Echter is met deze herziening onbedoeld het aantal recreatiewoningen gewijzigd van 170 naar 130.

Op basis hiervan moet het aantal recreatiewoningen worden hersteld. Voorliggend bestemmingsplan voorziet daarin.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Beleid

De reikwijdte van deze planherziening is beperkt. Rijks- en provinciaal beleid behoeven in het kader van deze planherziening niet aan de orde te komen. Voor een onderbouwing van dit beleid wordt verwezen naar het onderliggende geldende moederplan.

Omdat dit plan wordt opgesteld om een omissie in de regels in het huidige bestemmingsplan te herstellen, hoeft het wijzigingen van het aantal recreatiewoning niet beleidsmatig te worden onderbouwd.

Hoofdstuk 4 Milieu- en Omgevingsaspecten

In het kader van een goede ruimtelijke ordening mag een bestemmingsplan niet in strijd zijn met een aantal milieu- en omgevingsaspecten. Dit betreft de milieu- en omgevingsaspecten water, bodem, archeologie, cultuurhistorie, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, kabels en leidingen en ecologie.

Met deze partiële herziening wordt beoogd om het juiste aantal recreatiewoning vast te leggen. In het moederplan dat is overgenomen in het geldende bestemmingsplan is voor de omgevingsaspecten toegelicht hoe wordt voorkomen dat er belemmeringen ontstaan voor een goede ruimtelijke ordening. Een nadere toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten is dan ook niet noodzakelijk binnen dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 5 Juridische planopzet

Dit bestemmingsplan bevat een partiële herziening van de bestaande regeling het aantal recreatiewoningen wordt gewijzigd.

Het plan voorziet in het herstellen van een omissie, namelijk het juridisch-planologisch vastleggen van het maximum aantal reactiewoning. Op de verbeelding is door middel van een aanduiding het maximaal aantal reactiewoningen 170 opgenomen. Verder blijven de geldende regels van kracht.

In deze herziening van het bestemmingsplan wordt volstaan met een wijziging van de betreffende regels. Deze wijziging heeft dus geen gevolgen voor de opbouw en uitgangspunten van het bestemmingsplan.

De andere artikelen in deze partiële herziening (overgangs- en slotregels) zijn opgenomen omdat dit op basis van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht is. Het betreft de volgende artikelen. In artikel 1 (begrippen) is aangegeven wat het identificatienummer van het plan is en uit welke onderdelen het juridische deel van het plan bestaat. Verder zijn de begrippen uit het geldende bestemmingsplan van toepassing. Ook wat betreft de wijze van meten zijn de bepalingen uit het vigerende bestemmingsplan van toepassing.

De verbeelding bevat de plancontour waarvoor deze partiële herziening is opgesteld en de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen: 170.