direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 56, omgeving Old Heino
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20220006-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 56, omgeving Old Heino' met identificatienummer NL.IMRO.0177.BP20220006-VG01 van de gemeente Raalte.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Voor het overige zijn de begrippen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0117.BP20140001-0002 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Raalte op 19 februari 2015, ongewijzigd van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten van het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0117.BP20140001-0002 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Raalte op 19 februari 2015, zijn ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De bestemmingsregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0117.BP20140001-0002 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Raalte op 19 februari 2015, met de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1' zijn ongewijzigd van toepassing, met dien ver staande dat plaatste 170 reactiewoning zijn toegestaan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De Algemene regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0117.BP20140001-0002 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Raalte op 19 februari 2015, zijn ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van dit lid onder a, een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 4 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 56, omgeving Old Heino' van de gemeente Raalte