direct naar inhoud van Planregels
Plan: Raalte Bedrijventerreinen, correctieve herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20150008-VG01

Planregels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel A Toepassingsbereik

Het bestemmingsplan 'Raalte bedrijventerreinen' (vastgesteld op 24 april 2014) is onverkort van toepassing op het plangebied van dit plan, inclusief een uitbreiding van het plangebied aan de oostzijde (ca. 5.300 m2). Het bestemmingsplan 'Raalte bedrijventerreinen' wordt na correctieve herziening met dit plan herzien door het deels wijzigen van de regels en de verbeelding. De artikelen waar deze herziening betrekking op heeft zijn voor de leesbaarheid integraal opgenomen in deze correctieve herziening.

Met een doorhaling in groen (ingetrokken) en aanvulling in geel zijn de wijzigingen gemarkeerd. Tevens is het artikel Groen opgenomen, omdat deze van toepassing is op de twee gronden die middels deze herziening onderdeel worden van het plangebied 'Raalte bedrijventerreinen'. Ook is de bestemming Verkeer opgenomen omdat deze bestemming van toepassing wordt op gronden die de bestemming Groen hadden.

Een groot deel van de overige artikelen van het bestemmingsplan 'Raalte bedrijventerrein' blijft ongewijzigd. Dit is als zodanig aangegeven waarmee de inhoud van deze artikelen is weggelaten.

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Raalte Bedrijventerreinen, correctieve herziening met identificatienummer NL.IMRO.0177.BP20150008-VG01 van de gemeente Raalte;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aan- of uitbouw:

[ongewijzigd]

1.4 aanduiding:

[ongewijzigd]

1.5 aanduidingsgrens:

[ongewijzigd]

1.6 agrarische cultuurgrond:

[ongewijzigd]

1.7 bebouwing:

[ongewijzigd]

1.8 bedrijf aan huis:

[ongewijzigd]

1.9 bedrijfsgebouw:

[ongewijzigd]

1.10 bedrijfswoning:

[ongewijzigd]

1.11 beperkt kwetsbaar object

[ongewijzigd]

1.12 beroep aan huis:

[ongewijzigd]

1.13 bestaande:

[ongewijzigd]

1.14 bestemmingsgrens:

[ongewijzigd]

1.15 bestemmingsvlak:

[ongewijzigd]

1.16 bijgebouw:

[ongewijzigd]

1.17 bouwen:

[ongewijzigd]

1.18 bouwgrens:

[ongewijzigd]

1.19 bouwperceel:

[ongewijzigd]

1.20 bouwperceelsgrens:

[ongewijzigd]

1.21 bouwvlak:

[ongewijzigd]

1.22 bouwwerk:

[ongewijzigd]

1.23 bruto vloeroppervlakte:

[ongewijzigd]

1.24 café:

[ongewijzigd]

1.25 cafetaria/snackbar:

[ongewijzigd]

1.26 detailhandel:

[ongewijzigd]

1.27 discotheek/bar-dancing:

[ongewijzigd]

1.28 gebouw:

[ongewijzigd]

1.29 grootschalige detailhandel:

[ongewijzigd]

1.30 horeca:

[ongewijzigd]

1.31 horeca, categorie 1 (lichte horeca):

[ongewijzigd]

1.32 horeca, categorie 2 (middelzware horeca):

[ongewijzigd]

1.33 horeca, categorie 3 (zware horeca):

[ongewijzigd]

1.34 horecabedrijf:

[ongewijzigd]

1.35 hotel:

[ongewijzigd]

1.36 hoofdgebouw:

[ongewijzigd]

1.37 internetverkoopbedrijf:

[ongewijzigd]

1.38 kantoor:

[ongewijzigd]

1.39 kap:

[ongewijzigd]

1.40 kunstobject:

[ongewijzigd]

1.41 kunstwerken:

[ongewijzigd]

1.42 kwetsbaar object:

[ongewijzigd]

1.43 lessenaarsdak:

[ongewijzigd]

1.44 maatschappelijke voorzieningen:

[ongewijzigd]

1.45 pand:

[ongewijzigd]

1.46 perifere detailhandel:

[ongewijzigd]

1.47 peil:

[ongewijzigd]

1.48 recreatieve voorzieningen:

[ongewijzigd]

1.49 restaurant:

[ongewijzigd]

1.50 risicovolle inrichting:

[ongewijzigd]

1.51 seksinrichting:

[ongewijzigd]

1.52 supermarkt:

[ongewijzigd]

1.53 verbeelding:

de kaart met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven met het nummer NL.IMRO.0177.BP20150008-VG01;

1.54 vloeroppervlak:

[ongewijzigd]

1.55 woning:

[ongewijzigd]

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de perceelsgrens:

[ongewijzigd]

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

[ongewijzigd]

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

[ongewijzigd]

2.5 de hoogte van een windturbine:

[ongewijzigd]

2.6 de inhoud van een bouwwerk:

[ongewijzigd]

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:

[ongewijzigd]

2.8 meten in de verbeelding:

[ongewijzigd]

2.9 overschrijden van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen:

[ongewijzigd]

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

3.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

Artikel 4 Bedrijf - Nutsbedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

4.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' voor bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' voor bedrijven genoemd in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' voor bedrijven genoemd in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' voor bedrijven genoemd in de categorieën 1 tot en met 4.1 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' voor bedrijven genoemd in de categorieën 1 tot en met 4.2, van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;

met dien verstande dat bedrijven van een naast hogere categorie toelaatbaar zijn voor zover zij wat betreft geur, stof en gevaar binnen de toegestane categorie zouden vallen;

 • f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer' voor perifere detailhandel;
 • g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel grootschalig' voor grootschalige detailhandel;
 • h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' voor een verkooppunt motorbrandstoffen exclusief lpg;
 • i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting' voor de opslag van gevaarlijke stoffen;
 • j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting' voor een gasdrukregelstation;
 • k. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' voor het wonen ten behoeve van het bedrijf;
 • l. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' voor een kantoor;
 • m. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum' voor binnensportvoorzieningen in de vorm van een sportschool;
 • n. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – metaalconstructiebedrijf' voor een metaalconstructiebedrijf voor oppervlaktebehandeling van metalen waaronder natlak, op- en overslag, metaalstralen, poedercoating, moffel-oven en opslag gevaarlijke stoffen (tot 10.000 liter) en daaraan aanverwante activiteiten, tot ten hoogste categorie 4.1 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • o. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – afvalverwerkingsbedrijf' voor afvalverwerkingsbedrijf voor de op- en overslag, be- en verwerken van (bouw) materialen en afval, inclusief een puinbrekerij en – malerij met een verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar, en potentieel bodemverontreinigende stoffen, kantoor, onderhoudswerkplaats, breken van puin, versnipperen van takken en groenafval, zeven van grond, grint en puin, opslag van containers en silo's, de opslag van gipssilo's, ondersteuning overheid bij gladheidbestrijding, stallen van auto's, machines en werktuigen en het wassen van auto's en machines en daaraan aanverwante activiteiten, tot ten hoogste categorie 5.2 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • p. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – betonwarenfabriek' voor een betonwarenfabriek met persen, triltafels of bekistingstrillers met een productiecapaciteit van maximaal 80.000 ton per jaar en/of een fabriek in het vervaardigen van producten van beton, (vezel)cement en gips met een productiecapaciteit van maximaal 80.000 ton per jaar en daaraan aanverwante activiteiten, tot ten hoogte categorie 4.2 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven;
 • q. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – betonwarenfabriek 1' voor een betonwarenfabriek voor het vervaardigen van metalen en houten mallen, het maken van wapening, het mengen van de basismaterialen zand, grind en cement tot beton en produceren van elementen en daaraan aanverwante activiteiten, tot ten hoogste categorie 4.1 van de bij de regels behorende Staat van bedrijven met daaraan ondergeschikt:
 • r. openbare nutsvoorzieningen;
 • s. groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • t. verkeer en verblijf;
 • u. parkeervoorzieningen;
 • v. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – portaalkraan' voor een portaalkraan.

In de bestemming zijn detailhandel, anders dan bedoeld in lid 5.1, onder f, g, en h en horeca uitsluitend begrepen voor zover deze is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf en daaraan ondergeschikt is.

In de bestemming is een internetverkoopbedrijf begrepen.

In de bestemming zijn uitsluitend de risicovolle inrichtingen als bedoeld in lid 5.1, onder h, i en j begrepen.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - geluidzoneringsplichtige inrichting' zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 40 juncto artikel 1 van de Wet geluidhinder niet toegestaan.

De verhouding tussen bedrijfsruimte en kantoorruimte mag maximaal 60%/40% bedragen, mits de kantoorruimten bouwkundig zijn gekoppeld aan de bedrijfsruimten, met uitzondering van lid 5.1, sub l.

Parkeren geschiedt op eigen erf.

5.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
 • 1. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • 2. de afstand tot de bouwperceelgrens dient ten minste 4 m te bedragen;
 • 3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m, dan wel niet meer dan de ter plaatse aangeduide maximale bouwhoogte;
 • 4. ten hoogste 65% van het bouwperceel mag worden bebouwd, dan wel ten hoogste het aangeduide bebouwingspercentage.

 • b. Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
 • 1. het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaand aantal. Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan, met uitzondering van de bestaande bouwpercelen Spitsstraat 19 en 25 zoals aangeduid op de bijlage bij deze regels;
 • 2. bedrijfswoningen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • 3. het aantal bedrijfswoningen bedraagt ten hoogste één per bouwperceel, dan wel ten hoogste het bestaande aantal indien dit meer bedraagt; 3. goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk niet meer dan 6,5 m en 9 m, dan wel niet meer dan de bestaande goot- en of bouwhoogte indien deze meer bedragen;
 • 4. de inhoud van de bedrijfswoning mag ten hoogste 750 m3 bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt, met inachtneming van de bepaling in lid 5.2 sub a onder 4;
 • 5. voor zover de bedrijfswoning is voorzien van een kap bedraagt de dakhelling niet minder dan 25º en niet meer dan 50º, dan wel niet meer dan de bestaande dakhelling indien deze meer bedraagt.

 • c. Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
 • 1. de bijgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • 2. de bijgebouwen dienen minimaal 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde hiervan te worden gebouwd;
 • 3. bijgebouwen worden op de perceelgrens gebouwd of op minimaal 1 m uit de perceelgrens;
 • 4. de totale oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer dan 75 m2 bedragen, met inachtneming van de bepaling in lid 5.2, sub a, onder 4;
 • 5. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de goothoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
 • 6. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5,5 m, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;
 • 7. indien het bijgebouw wordt voorzien van een kap bedraagt de dakhelling niet minder dan 25° en niet meer dan 50°;
 • 8. bij toepassing van een lessenaarsdak dient het dakvlak naar de dichtstbijzijnde perceelgrens te worden gericht.

 • d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2 m;
 • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke zijn gelegen binnen een bouwvlak bedraagt niet meer dan 10 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke zijn gelegen buiten een bouwvlak of zijn gelegen binnen een bouwvlak op een afstand van minder dan 4 m van een bouwperceelgrens, bedraagt niet meer dan 4 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • 4. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van overkappingen en luifels tot de zijdelingse en achterste perceelgrens mag niet minder dan 4 m bedragen;
 • 5. de bouwhoogte van de portaalkraan bedraagt niet meer dan 14 m.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de sociale veiligheid;
 • een goede woonsituatie;

worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 5.2, sub a, onder 2:

en worden toegestaan dat tot op de bouwperceelgrens mag worden gebouwd;

 • b. lid 5.2, sub a, onder 3:

en worden toegestaan dat de bouwhoogte wordt verhoogd naar 15 m, mits noodzakelijk uit oogpunt van de bedrijfsvoering;

 • c. lid 5.2, sub a, onder 4:

en worden toegestaan dat een groter percentage van het bouwperceel mag worden bebouwd, met dien verstande dat parkeren op eigen erf geschiedt;

 • d. lid 5.2, sub d, onder 1:

en worden toegestaan dat de bouwhoogte wordt verhoogd naar maximaal 10 m;

 • e. lid 5.2, sub c, onder 2:

en worden toegestaan dat de bouwhoogte wordt verhoogd naar 20 m voor silo's en schoorstenen en 25 m voor windturbines.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de sociale veiligheid;
 • een goede woonsituatie;
 • worden afgeweken van:
 • a. het bepaalde in de bestemmingsomschrijving voor de vestiging van bedrijven, genoemd in een naast hogere categorie en voor de vestiging van bedrijven die niet in de bij de regels behorende Staat van bedrijven voorkomen, mits die wat betreft geur, stof, geluid en gevaar gelijk kunnen worden gesteld met de toegestane bedrijven;
 • b. het bepaalde in de bestemmingsomschrijving en worden toegestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor risicovolle inrichtingen, mits:
 • 1. wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid;
 • 2. voorafgaand advies is ingewonnen bij de regionale brandweer;
 • c. het bepaalde in de bestemmingsomschrijving en worden toegestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor horeca uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied', mits:
 • deze wat betreft schaal van het horecabedrijf en de druk en/of mogelijke overlast op de omgeving niet passend is in het centrum;
 • d. het bepaalde in de bestemmingsomschrijving en worden toegestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied', mits:
 • deze horecabedrijven aanvullend zijn op de bestaande horeca.

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. infiltratie groenvoorzieningen;
 • b. de bescherming en versterking van landschapswaarden in de vorm van een houtsingel ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel';
 • c. voet- en rijwielpaden;
 • d. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. parkeren, ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';

met de daarbij behorende:

 • g. kunstwerken;
 • h. kunstobjecten;
 • i. voorzieningen van algemeen nut met een signaleringsfunctie;

met daaraan ondergeschikt:

 • j. in- en uitritten;
 • k. verhardingen.

6.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedraagt.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de sociale veiligheid;
 • een goede woonsituatie;

worden afgeweken van het bepaalde in de bestemmingsomschrijving en worden toegestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als parkeervoorziening.

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
6.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van het bevoegd gezag ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het vellen of rooien van de (hout)gewassen, dan wel zodanige andere handelingen te verrichten die ernstige schade aan de bossingel kunnen veroorzaken;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van de gronden;
 • c. het aanleggen en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • d. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse leidingen en de daarmee verband houdende constructies en apparatuur.

6.4.2 Uitzondering op verbod

Het onder 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

 • a. het normale (en planmatig) onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

6.4.3 Vergunningverlening

De onder 6.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden. Alvorens te beslissen over de aanvraag dient advies te worden ingewonnen bij een onafhankelijk landschapsdeskundige.

Artikel 7 Horeca

7.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

7.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

7.3 Specifieke gebruiksregels

[ongewijzigd]

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

8.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

Artikel 9 Natuur

9.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

9.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.3.1 Verbod

[ongewijzigd]

9.3.2 Uitzondering op verbod

[ongewijzigd]

9.3.3 Vergunningverlening

[ongewijzigd]

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • d. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. voorzieningen ten dienste van het algemeen nut met een signaleringsfunctie;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. kunstwerken.

10.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedraagt.

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • een goede woonsituatie;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

11.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

Artikel 12 Wonen - 1

12.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

12.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

12.3 Nadere eisen

[ongewijzigd]

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Gebruik in overeenstemming met de bestemming

[ongewijzigd]

12.4.2 Strijdig gebruik

[ongewijzigd]

12.5 Afwijken van de gebruiksregels
12.5.1 Afwijkingsregels

[ongewijzigd]

12.5.2 Toetsingscriteria

[ongewijzigd]

Artikel 13 Wonen - 2

13.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

13.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

13.3 Nadere eisen

[ongewijzigd]

13.4 Specifieke gebruiksregels
13.4.1 Gebruik in overeenstemming met de bestemming

[ongewijzigd]

13.4.2 Strijdig gebruik

[ongewijzigd]

13.5 Afwijken van de gebruiksregels
13.5.1 Afwijkingsregels

[ongewijzigd]

13.5.2 Toetsingscriteria

[ongewijzigd]

Artikel 14 Leiding - Gas

14.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

14.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

14.3 Afwijken van de bouwregels

[ongewijzigd]

14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.4.1 Verbod

[ongewijzigd]

14.4.2 Uitzondering op verbod

[ongewijzigd]

14.4.3 Vergunningverlening

[ongewijzigd]

Artikel 15 Leiding - Hoogspanning

15.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

15.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

15.3 Afwijken van de bouwregels

[ongewijzigd]

15.4 Specifieke gebruiksregels

[ongewijzigd]

15.5 Afwijken van de gebruiksregels

[ongewijzigd]

Artikel 16 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde

16.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

16.2 Bouwregels
16.2.1 Bouwen overeenkomstig bestemming

[ongewijzigd]

16.2.2 Gebouwen

[ongewijzigd]

16.2.3 Uitzondering

[ongewijzigd]

16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

[ongewijzigd]

16.3.2 Toetsingscriteria

[ongewijzigd]

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.4.1 Verbod

[ongewijzigd]

16.4.2 Uitzonderingen op het verbod

[ongewijzigd]

16.4.3 Vergunningverlening

[ongewijzigd]

Artikel 17 Waterstaat - Waterkering

17.1 Bestemmingsomschrijving

[ongewijzigd]

17.2 Bouwregels

[ongewijzigd]

17.3 Afwijken van de bouwregels

[ongewijzigd]

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.4.1 Verbod

[ongewijzigd]

17.4.2 Uitzondering op verbod

[ongewijzigd]

17.4.3 Vergunningverlening

[ongewijzigd]

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 18 Anti-dubbeltelregel

[ongewijzigd]

Artikel 19 Algemene gebruiksregels

Artikel 19.1 Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • c. het gebruik van de gronden voor de opslag-, stort-, of bergplaats van voorwerpen, stoffen of producten, tenzij in rechtstreeks verband met de bestemming;
 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan in dit plan, dan wel bij een planologische toestemming expliciet is toegestaan.

Artikel 19.2 Parkeren

a. onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag het gebruik van een gebouw of van een onbebouwd terrein uitsluitend worden gewijzigd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk hoort, voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen.

 • b. Er wordt in voldoende mate voorzien in parkeerruimte als wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de op 3 november 2015 vastgestelde "Parkeernormen Raalte 2015" en met de inachtneming van de eventuele wijzigingen van die beleidsregels gedurende de planperiode.

Artikel 19.3 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in artikel 19.2 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- en stallingsruimte wordt voorzien.

b het bepaalde in artikel 19.2 voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

Artikel 19A Algemene bouwregels

Artikel 19A.1 Parkeren

a. onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels mag uitsluitend worden gebouwd, indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, voorzien wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen.

b. er wordt in voldoende mate voorzien in parkeerruimte als wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de op 3 november 2015 vastgestelde "Parkeernormen Raalte 2015"en met inachtneming van de eventuele wijzigingen van die beleidsnota gedurende de planperiode.

Artikel 19A.2 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in artikel 19A.1 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.

b. het bepaalde in artikel 19A.1 voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

Artikel 20 Algemene aanduidingsregels

20.1 Milieuzone

[ongewijzigd]

20.2 Veiligheidszone - lpg
20.2.1 Bouwregels

[ongewijzigd]

20.2.2 Afwijken van de bouwregels

[ongewijzigd]

20.2.3 Specifieke gebruiksregels

[ongewijzigd]

20.2.4 Afwijken van de gebruiksregels

[ongewijzigd]

20.2.5 Wijzigingsbevoegdheid

[ongewijzigd]

20.3 Veiligheidszone - bedrijven
20.3.1 Bouwregels

[ongewijzigd]

20.3.2 Specifieke gebruiksregels

[ongewijzigd]

20.3.3 Wijzigingsbevoegdheid

[ongewijzigd]

Artikel 21 Algemene afwijkingsregels

[ongewijzigd]

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 22 Overgangsrecht

[ongewijzigd]

Artikel 23 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Raalte Bedrijventerreinen, correctieve herziening.

Bijlagen