direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

1.1 Aanleiding

Initiatiefnemer, de familie Elshof woonachtig aan de Liederholthuisweg 55 te Lierderholthuis, neemt deel aan de Rood voor Rood regeling met bedrijfsverplaatsing. Het gaat hierbij om de herontwikkeling van twee locaties binnen de gemeente Raalte. Op de eerste locatie, de Kerkslagen 5, aan de rand van Lierderholthuis is een locatie waar een zeugenhouderij is gevestigd. Het voornemen is deze bedrijfslocatie te verplaatsen naar de huislocatie aan de Lierderholthuisweg 55, omdat uitbreiding van het agrarisch bedrijf ter plaatse niet mogelijk is. Middels deelname aan de regeling Rood voor rood met verplaatsingsregeling wordt mogelijk gemaakt dat er 2 compensatiekavels gerealiseerd kunnen worden. Dit omdat op de locatie Kerkslagen 5 sprake is van een ruimtelijk knelpunt vanwege geurhinder ten aanzien van de bebouwde kom van Lierderholthuis. Het is niet wenselijk beide kavels op de slooplocatie te situeren. De tweede locatie van een compensatiekavel is gesitueerd ten noorden van het perceel Gravenweg 14, waar ook vrijkomende agrarische bebouwing wordt gesloopt.

Om de kosten voor de verplaatsing van het agrarische bedrijf te dekken, kan in het kader van de Rood voor Rood regeling een extra bouwkavel toegekend worden. In totaal worden twee compensatiekavels toegekend.

Omdat de verplaatsing van het agrarische bedrijf en het realiseren van twee compensatiewoningen niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan dient een bestemmingsplanherziening opgesteld te worden. In voorliggend bestemmingsplan zal worden aangetoond dat de sloop van de landschapsontsierende bebouwing op locatie aan de Kerkslagen 5 en de Gravenweg 14, het toekennen van twee compensatiekavels op de slooplocatie aan de Kerkslagen en een perceel ten noorden van Gravenweg 14 vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.