direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Vooroverleg

In het voortraject van het projectbesluit is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld eveneens ten behoeve van de uitbreiding van het tuincentrum. Dit bestemmingsplan is nooit formeel de procedure ingegaan maar is al wel toegezonden naar de gebruikelijke partners in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening.

Het betreft hier een reactie van de provincie Overijssel die graag in de toelichting nog een tekst zien terugkomen met betrekking tot de basisinspanning kwalitatief hoogwaardige uitbreiding. Daarnaast is in het kader van het vooroverleg, overleg gevoerd met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft in een reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de uitbreiding van het tuincentrum. De opmerkingen die destijds zijn verkregen en relevant waren voor het plan zijn verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit.

Het voorliggende bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg nogmaals toegezonden naar de gebruikelijke vooroverlegpartners. De verschillende instanties hebben geen inhoudelijke reacties gegeven die gevolgen hebben voor het bestemmingsplan.

6.2.2 Terinzagelegging

Het ontwerp van het bestemmingsplan Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.van de gemeente Raalte heeft met ingang van 14 juli 2011 tot en met 24 augustus 2011, conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid geweest om zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Van de gelegenheid om zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan is op 20 oktober 2011 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Raalte.