direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

1.1 Aanleiding en doelstelling

Indirecte aanleiding voor dit bestemmingsplan is het feit dat de eigenaar van het tuincentrum "Johnny Holtkuile" zijn tuincentrum wil uitbreiden. Reden voor deze uitbreiding is dat door een toenemende branchevervaging de tuincentra onder druk staan. Consumenten besteden steeds meer geld aan 'dode materialen' en dit betekent dat het aandeel 'levende materialen' in de omzet steeds kleiner wordt. Om op deze ontwikkeling in te spelen heeft de eigenaar van het tuincentrum "Johnny Holtkuile" in september 2010 een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, als onderdeel van een projectbesluit, die de gewenste uitbreiding planologisch-juridisch moet regelen. Dit projectbesluit is inmiddels vastgesteld door de gemeente Raalte en zodoende is de gewenste uitbreiding van het tuincentrum inmiddels planologisch-juridisch geregeld.

De uitbreiding houdt onder andere in dat het hoofdgebouw van 1.544 m² wordt uitgebreid met 480 m², waarna het hoofdgebouw circa 2.000 m² in beslag zal nemen. Omdat de uitbreiding ten koste gaat van buitenterrein, zal het verlies aan buitenruimte gecompenseerd moeten worden met 500 m².

Hoewel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het tuincentrum reeds in gang zijn gezet op basis van het projectbesluit, wil de gemeente graag voor het gebied van het tuincentrum met bijbehorende bedrijfswoning en twee aangrenzende burgerwoningen een nieuw actueel bestemmingsplan opstellen conform het huidige gebruik. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hier in. Dit bestemmingsplan neemt logischerwijs de uitgangspunten over uit het projectbesluit met betrekking tot de uitbreiding van het tuincentrum. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan een passende regeling opgenomen voor de twee bestaande burgerwoningen.

Het bestemmingsplan is opgesteld op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan wordt alleen als ontwerp ter inzage gelegd. In het voortraject van dit bestemmingsplan, tijdens de procedure van het projectbesluit, zijn namelijk al de fasen van het vooroverleg en de inspraak doorlopen.